အောင်လက်မှတ်

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ CE အတန်းသစ် IIA CE ထုတ်ကုန်လက်မှတ်

1
2

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ CE IIB CE ထုတ်ကုန်လက်မှတ်အသစ်

3
4

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ CE အမျိုးအစား I ပိုးသတ်ဆေးအသစ်အတွက် CE လက်မှတ်

5
6

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ISO အသစ်စူပါပြည်ထောင်စုဆေးဘက်ဆိုင်ရာ

7
8

ဆေး FDA လက်မှတ်

医用FDA证书